Tel: (056) 7754420
Address: Market Street Thomastown Co. Kilkenny
Facebook:
Order online:
Dino’s take away